Sylwetka Absolwenta - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sylwetka Absolwenta

Nasza szkoła
 

Sylwetka absolwenta

Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu jest przygotowanie uczniów / wychowanków i dzieci z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego do
efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych
decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.


Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:
• rozumie potrzebę ruchu, prowadzi zdrowy tryb życia,
• chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach,
• zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania,
• podejmuje świadome wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia.
• pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych,
• cieszy się z sukcesów własnych i innych,
• akceptuje porażki, ale wytrwale szuka innych rozwiązań,
• potrafi konstruktywnie wyrazić własne emocje,
• stara się rozwiązywać problemy, radzi sobie ze stresem
• potrafi podejmować decyzje i rozwiązywać problemy.
• jest ciekawy świata, chętnie zdobywa wiedzę,
• jest kreatywny, ma wiele zainteresowań, które stara się rozwijać,
• stale dąży do rozwoju intelektualnego, naukę traktuje jako coś oczywistego,
• chętnie i skutecznie nawiązuję komunikację, prezentując swój punkt widzenia
i rozważając poglądy innych,
• komunikuje się poprawną polszczyzną,
•  korzysta z technologii multimedialnych i wykorzystuje je do poszerzania swojej wiedzy,
• cechuje się wysoką kulturą osobistą.
• łatwo nawiązuje kontakt z innymi ludźmi,
• w swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje,
• rozróżnia zachowania dobre i złe,
• stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu,
• w grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami,
• jest tolerancyjny, szanuje ludzi.
• zna i szanuje miejsca pamięci narodowej i symbole narodowe,
• zna historię swojego kraju i regionu,
• rozumie potrzebę ochrony środowiska.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego