REKRUTACJA 2019/2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

REKRUTACJA 2019/2020

Doradztwo zawodowe
 

Zarządzenie nr 10
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2019 r
.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych.  Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej - Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                 -/-
                   Dorota Skrzypek
   Mazowiecki Wicekurator OświatyHarmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego