Nasza oferta - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza oferta

Nasza szkoła
 

NASZA OFERTA

Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania, poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców.

Naszymi działaniami wychowawczymi chcemy wspierać rodziców
w spełnianiu ich obowiązków.

Ukazując wartość rodziny w życiu człowieka, dbamy jednocześnie by:

- wzajemne kontakty charakteryzowała otwartość i szczerość,
- rodzice w miarę potrzeby mogli znaleźć życzliwą i fachową pomoc,

- rodzice uczestniczyli w życiu szkoły, przedstawiając także swoje oczekiwania.NASZE ATUTY


W Naszej Szkole żadne dziecko nie jest anonimowe.

Mało liczne oddziały  -  w klasach pierwszych max. 25 uczniów.

Większość zajęć odbywa się przed południem.

W naszej szkole zapewniamy:


 • opiekę tutorską (indywidualną pracę z uczniem na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej),


 • opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki,


 • opiekę świetlicy w godzinach 6.30 – 17.00,


 • stołówkę z własnymi obiadami,


 • nauczanie poziomowe - innowacyjny program języka angielskiego rozwijający umiejętności komunikowania się

    (zajęcia w pracowni językowej z wykorzystaniem IT),

 • innowacyjny program nauczania matematyki i wychowania fizycznego,


 • zajęcia na basenie i gimnastykę korekcyjną,


 • efektywne i skuteczne nauczanie oraz ciekawe zajęcia dodatkowe i projekty edukacyjne,


 • aktywną edukację także poza szkołą uzupełnianą wyjściami do muzeów i teatrów oraz wycieczkami edukacyjnymi, zawodami sportowymi,


 • stałą kadrę o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym,


 • ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwą opiekę.POSIADAMY DOBRE WARUNKI  DO NAUKI, PRACY I ZABAWY


Nasza Szkoła dysponuje:

 •  pracowniami dla klas I – III

 •  pracowniami przedmiotowymi

 •  pracownią komputerową ze stałym łączem z Internetem

 •  2 salami gimnastycznymi

 •  kompleksem boisk szkolnych Orlik”

 •  2 nowoczesnymi placami zabaw

 •  stołówką oferującą własne obiady

 •  sklepikiem szkolnym

 •  biblioteką szkolną z  Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),

 •  świetlicą organizującą zajęcia w grupach wychowawczych
ZAPEWNIAMY KSZTAŁCENIE
DOSTOSOWANE DO POTRZEB, ZAINTERESOWAŃ
I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW


Szkoła realizuje zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

 • zajęcia rewalidacyjne

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,

 • związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej


Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe,
które odkrywają i rozwijają zainteresowania uczniów


Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć dodatkowych można sprawdzić TU

Tradycje szkoły

 Międzyszkolny Turniej Regionalny
 Międzyszkolny Turniej
Ekologiczno - Zdrowotny
 
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Lista TOP 10”
 
Dzień Sportu
 Dzień Ziemi
 Ślubowanie klas I
 Przekazanie Sztandaru Szkoły


Dbałość o bezpieczeństwo uczniów
 szkolny Program
Wychowawczo - Profilaktyczny
 stała współpraca z MOPS
 bezpieczne przejście przez ulice
 budynek szkoły oraz teren boisk „Orlik” objęty nadzorem kamer

Współpraca
  Szkoła Podstawowa w Bardzicach

  Zespół Szkół nr 1

  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
nr 3
  MOPS,
  Parafia MBM,
  Sanepid,
  Schronisko dl Bezdomnych Zwierząt
  Policja
  Nadleśnictwo Radom

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego