Historia szkoły - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia szkoły

Nasza szkoła
 

Kalendarium

 • 19 września 1965 roku – uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 37 im. Marii Dąbrowskiej

 • 20 – 30 kwietnia 1966 roku – wizytacja szkoły przez panią inspektor Wandę Bochniewicz

 • 17 czerwca 1967 roku – wręczenie świadectw 68 uczniom, którzy ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową

 • 30 maja 1981 roku – uroczystość wręczenia sztandaru szkolnego

 • 1 września 1993 roku – otwarcie na Osiedlu Akademickim, przy ul. Paderewskiego 16 filii szkoły dla uczniów klas 0-III

 • 1 września 1996 roku – utworzenie klas terapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami zdrowotnymi

 • 1 września 1999 roku – reorganizacja typu szkoły z ośmioklasowej w sześcioklasową z oddziałami przedszkolnymi

 • 25 czerwca 1999 roku – pożegnanie szkoły przez absolwentów klas ósmych i klas szóstych

 • 1 września 2001 roku – zmiana numeru szkoły z 37 na 5

 • 31 sierpnia 2001 roku – koniec działalności filii szkoły przy ul. Paderewskiego 16

 • 10 kwietnia 2002 roku – pierwszy sprawdzian kompetencji po szóstej klasie

 • 10 października 2003 roku – nadanie szkole tytułu „Szkoła z klasą”

 • 2005 – 2007 – dwukrotny udział szkoły w realizacji zadań projektu EFS pod hasłem: „Pracownie komputerowe dla szkół” i pozyskanie wyposażenia do dwóch pracowni komputerowych

 • 29 września 2010 roku – otwarcie kompleksu sportowego „Orlik”

 • 2009 – 2012 realizacja projektu: „Wiedza to podstawa. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół podstawowych w latach

 • 2009 – 2012”.

 •  2011 – 2013 realizacja projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania

 • w klasach I – III radomskich szkół podstawowych.”

 •  18 lutego – 26 marca 2015 roku – przeprowadzenie problemowej ewaluacji

 • zewnętrznej

 
 

HISTORIA SZKOŁY

Nowoczesne i największe w Radomiu osiedle XV – lecia powstało w 1958 roku. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w budownictwie spowodowało jego szybką rozbudowę. Zwiększała się liczba mieszkańców osiedla, a w związku z tym ciągle powiększała się liczba dzieci, zatem potrzebne były szkoły. Oprócz Szkoły Podstawowej nr 34 została oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 37, a w kolejnych latach wybudowano również Szkołę Podstawową nr 5. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Sowińskiego 1 odbyło się 19 września 1965 roku. W dniu otwarcia nastąpiło również odsłonięcie tablicy pamiątkowej i odczytanie aktu nadania szkole imienia Marii Dąbrowskiej, powieściopisarki, eseistki, dramatopisarki, tłumaczki dzieł literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej . Patronat nad szkołą objęła Jednostka Wojskowa 2887 z Radomia. Żołnierze i kadra jednostki uczestniczyli w pracach na rzecz szkoły. Kierownikiem szkoły została Helena Dobaj. Grono pedagogiczne liczyło 50 nauczycieli, którzy opiekowali się 48 oddziałami (1617 uczniów).
W dniu 19 września 1965 roku z chwilą rozpoczęcia działalności szkoła
funkcjonowała jako siedmioklasowa. Rok szkolny 1966/67 był rokiem, w którym reforma oświaty wprowadziła ośmioklasowe szkoły podstawowe. Uczniowie, którzy do końca czerwca 1966 roku ukończyli 14 lat szli do szkół średnich. Natomiast dla tych uczniów, którzy nie ukończyli 14 lat została utworzona klasa ósma.
Pierwszy rok szkolny w placówce to okres, w którym zarówno nauczyciele
jak i uczniowie z dużym zapałem i zaangażowaniem przystąpili do pracy, a jej efekty były kontrolowane przez władze oświatowe. W dniach 20 – 30 kwietnia 1966 roku szkoła była kompleksowo wizytowana przez p. inspektor Wandę Bochniewicz, która po hospitacji wielu lekcji pozytywnie oceniła pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczycieli.
Nasza placówka od początku uczestniczyła w praktycznym przygotowaniu
przyszłych nauczycieli. W dniach 5 – 17 grudnia 1966 roku gościliśmy studentów Studium Nauczycielskiego w Radomiu, którzy obserwowali lekcje prowadzone przez panie Krystynę Nowacką (j. polski), Irenę Tyburską (j. rosyjski), Stanisławę Krawczyk (wychowanie plastyczne) i Marię Wróbel (nauczanie początkowe). Od tego czasu aż do dziś, w naszej szkole przyszli nauczyciele zdobywają pierwsze doświadczenia, a grono pedagogiczne udziela im cennych wskazówek, jak pracować z uczniami.
W dniu 17 czerwca 1967 roku mury szkoły opuściło 68 pierwszych
absolwentów. Od początku działalności szkoły decyzją Rady Pedagogicznej najlepsi absolwenci wpisywani byli do Złotej Księgi Uczniów. Wpis do księgi uzyskiwali ci, którzy swym wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce przyczynili się do rozsławienia dobrego imienia szkoły.
Rok szkolny 1973/74 przyniósł zmiany w organizacji zajęć szkolnych. Naukę
podzielono nie na trzy, lecz na dwa semestry. W związku z podziałem roku szkolnego na dwa semestry, klasyfikacja uczniów odbywała się dwa razy w roku. W szkole działały organizacje i koła, które rozbudzały wśród uczniów aktywność społeczną oraz ich zainteresowania. Szczególne znaczenie w kształtowaniu postaw młodzieży miały organizacje społeczne – Związek Harcerstwa Polskiego, Samorząd Szkolny, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności. W szkole rozwijała się również działalność pozalekcyjna, w 1972 roku powstała Drużyna Harcerska im. Zawiszaków, która brała czynny udział w organizowaniu imprez szkolnych i pozalekcyjnych. Opiekę nad drużyną sprawowały: Stanisława Kwaczyńska, Zofia Lechnio, Romualda Czajkowska, Stanisława Sadalska i Zofia Nowakowska. Z inicjatywy harcerzy powstał teatrzyk kukiełkowy „Żaczek”, prowadzony przez Zofię Lechnio i Stanisławę Kwaczyńską, który po serii imponujących występów i prezentacji ogólnopolskich szybko stał się chlubą naszej placówki. Przez 8 lat swojej prężnej działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień. W roku szkolnym
1974/1975 harcerski teatrzyk kukiełkowy „Żaczek”, po licznych sukcesach
lokalnych, wystąpił na I Ogólnopolskim Przeglądzie Harcerskich Teatrów Lalkowych w Bielsku-Białej ze sztuką „Zimowa szopka”, gdzie zajął III miejsce w gronie najlepszych zespołów. Niezwykle przyjemnie brzmi dedykacja w księdze pamiątkowej „Żaczka” kreślona ręką znawcy lalkowej sztuki, dyrektora Teatru Lalek „Banialuka”: „Serdeczne gratulacje za rozśpiewaną sztukę o zimowych przygodach z życzeniami dalszych sukcesów”. Zaproszenie na kolejny festiwal zmobilizowało 14 członków teatrzyku pod kierunkiem pani Stanisławy Kwaczyńskiej i pani Zofii Lechnio do pracy nad nową sztuką. W tym samym roku szkolnym „Żaczek” odniósł kolejny sukces – zdobył I miejsce podczas wojewódzkich eliminacji harcerskich zespołów lalkowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym wzięło udział 8 teatrzyków z Kielecczyzny. Tematyka sztuki dotyczyła piękna okolicy i ochrony środowiska. W roku szkolnym 1975/1976 trwała nadal dobra passa Żaczka”. Podczas II Ogólnopolskiego Przeglądu Harcerskich Teatrów Lalkowych w Bielsku-Białej aktorzy „Żaczka” zostali uhonorowani dyplomem, a specjalne wyróżnienie spotkało
uczennicę kl. V, Annę Pyszczek. Teatrzyk zaprezentował widowisko
M. Kownackiej „O Żaczku Szkolaczku i Sowizdrzale, co jeden kochał szkołę, a drugi wcale”. Sukcesem na skalę ogólnopolską był udział „Żaczka” w IV Przeglądzie Harcerskich i Szkolnych Zespołów Artystycznych „Kielce’77”. Spośród teatrzyków w kategorii szkół podstawowych teatrzyk kukiełkowy „Żaczek” z naszej szkoły okazał się najlepszy.
Już od pierwszych dni funkcjonowania placówki dostrzegano potrzebę wszechstronnego rozwoju ucznia i rolę sportu w tej dziedzinie. 31 grudnia 1966 roku w Turnieju Drużynowym Tenisa Stołowego organizowanym przez MDK w Radomiu uczniowie kl. VIIIb Leszek Ząbecki, Andrzej Szymański i Longin Matraszek zdobyli III miejsce. Był to pierwszy sukces sportowy naszych uczniów na skalę miejską, jak się później okazało, nie ostatni. Szkoła dbała o zdrowy styl życia uczniów. W roku szkolnym 1967/1968 przystąpiła do akcji „Szklanka mleka dla każdego ucznia”. Była jedną z 20 szkół uczestniczących w tej inicjatywie.
Od początku istnienia szkoły, naszych uczniów wyróżniała społeczna
postawa. Brali oni udział w wielu akcjach zbiórki pieniędzy, między innymi na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, na pomnik pomordowanych na Firleju. Uczniowie zebrali również fundusze na zakup cegiełki na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Ofiarowano również cegiełkę na budowę Szpitala Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Zainicjowano również działalność Szkolnej Kasy pod patronatem banku PKO. Jest to najstarszy program edukacji finansowej w Polsce, który miał na celu wpajanie umiejętności i zasad oszczędzania pieniędzy. Szkolna Kasa Oszczędności w czasie długoletniej działalności zdobyła wiele wyróżnień, nagród pieniężnych i dyplomów uznania. W roku szkolnym 1971/1972 w dowód uznania dla opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności PKO, pani Maria Wróbel została uhonorowana Złotą Odznaką opiekuna SKO PKO na szczeblu wojewódzkim. Opiekunami SKO w ostatnich latach działalności były panie Jolanta Składanek i Anna Łubińska.
Kolejne lata istnienia szkoły to rozkwit działalności związanej z zajęciami
dydaktycznymi, jak również wiele sukcesów związanych
z prowadzonymi zajęciami pozalekcyjnymi. Podejmując nowe wyzwania, uczniowie naszej szkoły osiągnęli wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych i sportowych. W Olimpiadzie Wiedzy Fizycznej województwa kieleckiego III miejsce zajął uczeń kl. VII Marek Kosowski.
W finale Miejskich Igrzysk Szkolnych w Koszykówce tryumfowała, zajmując I miejsce, drużyna dziewcząt pod kierunkiem pani Wandy Bińczyk. W tym okresie życie szkoły związane było z obchodami miejskich uroczystości: Święta Pracy, Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela. W obchodach „Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy” spośród 60 zespołów I miejsce zajęła szóstka zuchowa z naszej szkoły.
Od 30 maja 1981 roku szkoła może poszczycić się posiadaniem sztandaru.
W tym dniu nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, który reprezentował p. A. Ziętek. Podczas przekazania sztandaru uczniowie złożyli rotę ślubowania:

„Ślubujemy Tobie Ojczyzno, Sztandaru Twego strzec
Ślubujemy
Za krew przelaną w walce na wszystkich frontach świata uczciwie zapłacić dług
Ślubujemy
Bronić granic i honoru naszej Ludowej Ojczyzny
Ślubujemy.”

W uroczystości wziął udział wizytator Wydziału Oświaty inspektor J. Wulkiewicz. Komitet opiekuńczy reprezentowali płk J. Rutyna oraz inż. S. Kopczyński. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego pod kierownictwem pana Tadeusza Wolańskiego.
Rok szkolny 1981/1982 zapisał się w historii oświaty w sposób szczególny
ze względu na coraz trudniejszą sytuację gospodarczą i społeczną kraju. Wprowadzono zmiany w obszarze dydaktycznym i organizacyjnym szkoły, zmniejszono liczbę godzin w podstawie programowej oraz skrócono zajęcia lekcyjne do 5 dni nauki. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty w soboty wolne od zajęć dydaktycznych, szkoły były zobowiązane do prowadzenia planowej pracy ideowo – wychowawczej i opiekuńczej, zapewniającej uczniom różne interesujące ich formy zajęć. W szkole organizowane były więc imprezy sportowe, wycieczki i zbiórki harcerskie.
Z okazji 40 rocznicy wyzwolenia Radomia, w dniu 11 stycznia 1985 roku
odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży i grona pedagogicznego z harcmistrzem Michałem Wietrzyńskim byłym komendantem Hufca „Glinice” Radomskich Szarych Szeregów.
W kolejnej dekadzie działalności szkoły położono nacisk na rozwijanie
talentów uczniów, poszerzanie ich wiedzy i doskonalenie zdolności, rezultatem był udział naszych uczniów w wielu konkursach przedmiotowych. Sukcesy odnieśli m.in. w konkursie przedmiotowym z fizyki na szczeblu rejonowym: Wit Bućko, Dariusz Bućko (brał on również udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim) i Marek Zych. W konkursie polonistycznym Wit Bućko zakwalifikował się do konkursu na szczeblu wojewódzkim, w którym otrzymał nagrodę. W konkursie matematycznym na szczeblu rejonowym brało udział 19 uczniów, a na szczeblu wojewódzkim 4 uczniów. W Olimpiadzie Wiedzy Pożarniczej na szczeblu rejonowym uczniowie: M. Jędra, J. Czerwonka, B. Kotlimowska zajęli II miejsce. Okres ten obfitował również
w sukcesy sportowe. W roku szkolnym 1975/1976 drużyna chłopców w piłce koszykowej wywalczyła II miejsce w wojewódzkich półfinałach piłki koszykowej w Pionkach oraz w I Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży Szkolnej, w tym okresie była to jedna z najlepszych
drużyn w Radomiu. W tej dziedzinie sukcesy odnosiła również drużyna dziewcząt,
zajmując IV miejsce w lidze koszykówki dziewcząt szkół podstawowych w Radomiu. Uczniowie naszej szkoły odnosili również sukcesy w łucznictwie, Robert Durasiewicz zajął III miejsce w I Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej w Pionkach. Sukcesem dla uczniów szkoły zakończyły się również zawody lekkoatletyczne, gdzie zajęli oni I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym.
W roku szkolnym 1985/86 odbyły się mistrzostwa Radomia szkół
podstawowych w koszykówce dziewcząt i chłopców. Dziewczęta zajęły V miejsce, a chłopcy VI. Rok szkolny 1986/1987 to kolejny dobry okres dla artystycznych prezentacji naszych harcerzy. Drużyna zuchów z kl. II d „Dębowa Tajemnica” zakwalifikowała się do finału miejskiego Festiwalu Śpiewających Zuchów zajmując III miejsce, kwalifikując się do półfinału wojewódzkiego. Na szczeblu wojewódzkim drużyna zajęła również III miejsce.
W zmieniającej oblicze dydaktyce aktywne postawy innowacyjne wykazywali
nasi nauczyciele. W maju 1986 roku w Potworowie odbył się Sejmik Postępu Pedagogicznego, w którym uczestniczyło ponad 200 nauczycieli z województwa radomskiego mogących poszczycić się osiągnięciami w zakresie samodzielnego unowocześniania procesu dydaktycznego. Jedną z uczestniczek była nauczycielka naszej szkoły pani Barbara Gonciara, która zaprezentowała dorobek uczniów uczęszczających na zajęcia kółka plastycznego oraz zabrała głos w dyskusji na temat „Realizacji wybranych treści programowych i ich wpływu na kształtowanie postaw estetycznych uczniów klas I – III.”
W roku szkolnym 1990/1991 nastąpiły zmiany, które dotyczyły wielu obszarów
działalności szkoły. Przede wszystkim decyzją Rady Ministrów wszystkie szkoły podstawowe przeszły pod opiekę Samorządu Miejskiego. Sprawy kadrowe, socjalne i finansowe miały być od tego czasu zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Radomia. Zmniejszono drastycznie liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów, pojawiła się sześciostopniowa skala ocen z przedmiotów, a także przekształcono nazwy ocen zachowania uczniów.
Od 1 września 1990 r. powróciła do szkół religia – jako przedmiot
nadobowiązkowy. Jej nauczaniem zajęli się księża, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Również język rosyjski przestał być obowiązkowym językiem obcym, a stał się jednym z wielu do wyboru. W naszej szkole wprowadzono naukę języka angielskiego i francuskiego od klasy V.
W roku szkolnym 1990/1991 w biegach przełajowych III miejsce zajął
Przemysław Kojta. Młodzież uczestniczyła w Konkursie zabaw „5 miliardów”, zajmując III miejsce. Odbyły się też Halowe Mistrzostwa Radomia dla dzieci i młodzieży, w których nasi uczniowie licznie uczestniczyli, osiągając sukcesy. W kategorii „dzieci” III miejsce zajęła Sylwia Stępień (rzut piłką lekarską), a w kategorii „młodzież”, również III miejsce – Magdalena Karczewska (pięcioskok z miejsca).
1 września 1993 roku rozpoczęła działalność na Osiedlu Akademickim,
przy ul. Paderewskiego 16 filia Szkoły Podstawowej nr 37 w Radomiu. Uczyły się w niej dzieci w klasach 0 – III. Po ukończeniu nauki w kl. III kontynuowały naukę od klasy IV w szkole macierzystej przy ul.Sowińskiego1. Placówka zakończyła działalność 31 sierpnia 2001 roku, kiedy to stała się filią nowej PSP nr 6.
W roku szkolnym 1995/1996, który był 30 rokiem działalności szkoły, grono
pedagogiczne liczyło 92 nauczycieli, którzy opiekowali się 59 oddziałami (1680 uczniów). Uroczystości związane z jubileuszem szkoły odbyły się 9 grudnia 1995 roku. Rozpoczęła je msza święta, po której nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście uczestniczyli w okolicznościowej akademii prezentującej historię i dorobek szkoły. Spotkanie jubileuszowe uatrakcyjniły piosenki, recytacje i taniec w wykonaniu uczniów. Jubileuszowi towarzyszyły wystawy nagród, kronik obrazujących historię szkoły, wystawa poświęcona Marii Dąbrowskiej, ekspozycja makiet osiedla i fotografii Radomia oraz wystawy obrazujące dorobek uczniów. Z okazji jubileuszu szkołę odznaczono Medalem Zbiorowym „Za zasługi dla obronności kraju”, którą odebrał opiekun koła LOK pan Wojciech Błędowski.
W roku szkolnym 1996/1997 zostały utworzone klasy terapeutyczne Ic i IIc
aby wesprzeć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami zdrowotnymi). Oprócz zwiększonej liczby zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (4 godziny w tygodniu), zostali objęci opieką psychologa, pani Janiny Wilczyńskiej oraz logopedy, pani Anny Barańskiej.  Uczniowie korzystali również ze specjalnie wyposażonych pracowni. Wychowawcą klasy I c została pani Zofia Nowakowska, a klasy II c pani Renata Raczyńska.
W kolejnych latach tworzone były nowe klasy. W roku szkolnym 1999/2000
klasy terapeutyczne funkcjonowały już na wszystkich poziomach. Fachowa pomoc udzielana uczniom w tych klasach sprawiła, że trafiali do nas uczniowie spoza rejonu, a nawet spoza Radomia.
1 września 1999 roku reforma oświaty doprowadziła do przekształcenia
obowiązującego od 1968 roku dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową. W ramach reformy oświaty, powołującej do życia gimnazja, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 po raz kolejny zmieniła strukturę organizacyjną i do chwili obecnej jest sześcioklasową szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.
W 1999 roku reforma wprowadziła również nauczanie zintegrowane w klasach
I – III oraz nauczanie blokowe w klasach IV - VI, obejmujące: przyrodę, historię i społeczeństwo oraz sztukę. W wyniku wprowadzenia reformy oświaty w czerwcu 1999 roku mury szkoły opuściły dwa roczniki – obok uczniów klas ósmych absolwentami zostali także uczniowie klas szóstych. W następnym, 2000 roku, po raz ostatni żegnaliśmy absolwentów klas ósmych.
W związku z reorganizacją systemu szkolnego została zmieniona numeracja
szkół podstawowych w Radomiu. 3 września 2001 roku wypoczęci i roześmiani uczniowie spotkali się na uroczystej akademii inaugurującej kolejny rok szkolny. Pani Dyrektor Sabina Jastrzębska poinformowała o kolejnej ważnej zmianie dla społeczności szkolnej, od nowego roku szkolnego nasza szkoła stała się Publiczną Szkołą Podstawową nr 5.
Od roku 2002 uczniowie klas szóstych zaczęli przystępować do sprawdzianu
kompetencji, będącego pierwszym obowiązkowym sprawdzianem zewnętrznym. Uczestnictwo w sprawdzianie było obowiązkowe i stało się jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.
W dniu 10 października 2003 roku szkoła otrzymała tytuł: „Szkoła z klasą”.
Przedstawiciele szkoły, jako jedyni z 49 szkół regionu radomskiego odebrali w dniu 20 października 2003 roku tytuł z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. "Szkoła z klasą" stała się edukacyjną marką, wyzwaniem dla nauczycieli i ich powodem do dumy, ale także kryterium oceny i wymagań wobec szkoły. Kolejne akcje, w których szkoła brała udział i z powodzeniem je ukończyła, to w roku szkolnym 2003/2004 „Szkoła z klasą – Lego, Cogito, Ago”, podczas której rozwijaniu podlegały trzy umiejętności: czytam, myślę, działam oraz w roku szkolnym 2005/2006 – „Nauczyciel z klasą”.

Lata 1995 – 2005 zapisały się w historii działalności szkoły jako okres sukcesów naszych uczniów w różnych dziedzinach.
W roku szkolnym 1995/96 podczas Mistrzostw Szkół Podstawowych w Szachach dziewczęta z klas VII i VIII zajęły I miejsce.
Rok 1997 to rozkwit działalności sportowej naszych uczniów i sukcesów
na tym polu. W wielkim finale III Turnieju „Echa Dnia” i Radomskiego Okręgowego Związku Koszykówki triumfowali mali koszykarze z naszej szkoły. Wiele emocji wzbudził mecz dziewcząt klasy V (rocznik 84), które po dogrywce zdobyły cenne punkty na miarę zwycięstwa. Wśród 59 drużyn biorących udział w Turnieju to one były najlepsze.
Kolejny rok szkolny to również okres sukcesów naszych uczniów drużyna
reprezentująca szkołę została zwycięzcą miejskich rozgrywek minisiatkówki chłopców, w finałach nie przegrali oni ani jednego seta.
W dniu 15 czerwca 1998 roku w Turnieju Koszykówki „Echa Dnia” dziewczęta
z rocznika 1986 zajęły I miejsce.
W maju 2000 roku podczas III Mistrzostw Radomia Szkół Podstawowych
w tenisie rozgrywanych na kortach MOSiR najlepsze były trzynastolatki z naszej szkoły.
Oprócz sukcesów sportowych uczniowie naszej szkoły odnosili sukcesy
również w innych dziedzinach. Uczennica Beata Jaworska została laureatką V Konkursu Ortograficznego. Natomiast Jacek Erd został laureatem konkursu Matematycznego i Olimpiady Technicznej. W dniu 25 kwietnia 1997 w V Międzyszkolnym Konkursie Dziennikarskim I miejsce zdobyła Malwina Słotwińska, uczennica kl. VIIe.
Dzień 18 grudnia 1996 roku zapisał się w historii szkoły wielkim wydarzeniem
artystycznym, jakim był konkurs poświęcony H. Sienkiewiczowi z okazji 150 rocznicy urodzin, 80 rocznicy śmierci oraz 100 rocznicy wydania „Qvo vadis”. Uczestnicy konkursu wykazali się bogactwem wiadomości o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Konkurs uświetnił występ uczniów z kółka teatralnego, którzy zaprezentowali scenki z powieści „Qvo vadis” oraz „przeprowadzili” wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem.
W ferie zimowe roku szkolnego 1996/1997 został zorganizowany po raz
pierwszy konkurs „Moje ferie zimowe – pamiętnik”. Konkurs tak spodobał się uczniom klas 0-III, że impreza ta stała się cykliczna i uczestniczy w niej coraz większa liczba uczniów, a pamiętniki prezentują wysoki poziom literacki i artystyczny.
Rok szkolny 1997/1998 to okres sukcesów sióstr Oktawii i Patrycji Kawęckich.
W dniu 9 marca 1997 roku Oktawia została nominowana do międzynarodowego festiwalu „Majowa Nuta’97”, została również laureatką Przeglądu Artystycznego Szkół „Prezentacje’97”. W dniu 25 maja 1998 roku Oktawia, solistka Studia Piosenki „Fermata” tryumfowała w XXXII Integracyjnym Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej, a 15 czerwca 1998 roku razem z siostrą Patrycją wygrała VIII Przegląd Piosenki Różnorodnej w Radomiu.
W roku szkolnym 1999/2000 nasi nauczyciele zorganizowali i przeprowadzili
I Międzyszkolny Turniej Regionalny, który cyklicznie odbywa się do dzisiaj, w 2016 roku już po raz ósmy. W dniu 14 marca 2003 roku w Turnieju wzięło udział 130 uczniów z 5 szkół podstawowych, a jury obradowało pod przewodnictwem pana Zenona Gierały. Wsparciem dla uczniów była bogato wyposażona Izba Regionalna, w której
prowadzone były zajęcia w ramach edukacji regionalnej. Okazją do poznawania
Regionu Radomskiego były też spotkania z pisarzem – panem Zenonem Gierałą, autorem „Baśni i Legend Ziemi Radomskiej”.

Ostania dekada działalności szkoły to okres, w którym zaszło wiele zmian zarówno w obszarze dydaktycznym, wychowawczym jak i organizacyjnym szkoły.
W latach 2005-2007 szkoła dwukrotnie brała udział w realizacji zadań projektu
unijnego EFS pod hasłem „Pracownie komputerowe dla szkół” i pozyskała wyposażenie do dwóch pracowni komputerowych. Szkoła wzbogaciła się o nowe sprzęty i pomoce naukowe. Dzięki nowej pracowni komputerowej i pomocom multimedialnym coraz częściej nauczyciele zaczęli wykorzystywać nowe techniki przekazywania wiedzy tak ważne w XXI wieku.
W dniu 1 czerwca 2005 roku odbył się pierwszy festyn z okazji Dnia Dziecka,
który stał się tradycją szkoły, a od 2014 roku jako Festyn Rodzinny organizowany jest pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i sportowo”.
Dzień 22 grudnia 2005 roku zapisał się w historii naszej szkoły szczególnie.
Aby uczcić 40 lat istnienia placówki uczniowie najstarszych i najmłodszych klas przygotowali apel, w czasie którego zaprezentowano historię szkoły, życie i twórczość patronki Marii Dąbrowskiej. Dzień ten uświetniła wystawa dokumentów, zdjęć oraz kronik szkolnych. Ukazała się też jubileuszowa gazetka.
Od 1 września 2007 roku obowiązkowe stało się noszenie przez uczniów
wszystkich publicznych szkół podstawowych jednolitych strojów. Potocznie nazywano je mundurkami i każda szkoła mogła mieć swój wzór stroju, który określił dyrektor w porozumieniu z rodzicami, wybór kolorystyki i materiałów również należał do szkolnych społeczności.
W dniu 22 listopada 2008 roku odbyła się debata „Nasz Szkolny Kodeks”,
która miała na celu przybliżenie uczniom trudnego języka dokumentów szkolnych dotyczących norm zachowania, praw i obowiązków ucznia.
Rok szkolny 2009/2010 przyniósł reformę systemu oświaty. Klasy pierwsze
zostały objęte nową podstawą programową. Ponadto wszyscy nauczyciele zostali zobowiązani do realizowania dodatkowej godziny (w kolejnych latach dwóch) w ramach swojego 40 godzinnego tygodnia prac. Przeznaczono je na dodatkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Od tego roku w klasach 4 – 6 wzrosła do czterech liczba godzin wychowania fizycznego.
W dniu 29 września 2010 roku nastąpiło otwarcie kompleksu boisk "Orlik",
w skład którego wchodzi boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej. Dzięki „Orlikowi”, stworzono komfortowe warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów.
W roku szkolnym 2010/2011 powstał także nowy plac zabaw dla
najmłodszych, gdzie po wytężonej nauce mogą odpocząć i wspólnie się bawić.
Nasza szkoła, mając na celu świadczenie wysokiej jakości usług
edukacyjnych w latach 2009 – 2012 realizowała projekt współfinansowany przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Wiedza to podstawa.
Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół podstawowych
w latach 2009 – 2012”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających utrudniony dostęp do edukacji. W ramach projektu prowadzona była terapia logopedyczna, specjalistyczne zajęcia psychologiczno – pedagogiczne, zajęcia komputerowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki. W zajęciach wzięło udział 320 uczniów.
W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 realizowany był w szkole projekt:
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III radomskich szkół podstawowych” Jego celem było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. W ramach projektu prowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia
logopedyczne, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie. W zajęciach wzięło udział 135 uczniów.
Obecnie szkoła uczestniczy w projekcie „Zintegrowany system zarządzania
oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia”, którego celem jest stworzenie przejrzystego i efektywnego systemu zarządzania radomską oświatą przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznych.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, kontynuując wieloletnią
tradycję również w ostatnim dziesięcioleciu odnieśli wiele sukcesów. W III Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży w Minipiłce Siatkowej dziewcząt drużyna z naszej szkoły zajęła II miejsce.
W roku szkolnym 2012/2013 w konkursie na prezentację multimedialną „Życie
i twórczość Janusza Korczaka” organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 uczeń kl. Va Sebastian Skrzek zdobył I miejsce. W kolejnym roku zwyciężył w tym samym konkursie prezentacją o życiu i twórczości Juliana Tuwima.
Wydarzenia z życia szkoły opisywane są w cyklicznie wydawanej gazetce
szkolnej „Na podbój szkoły”, opiekę nad zespołem redakcyjnym sprawuje Barbara Jabłońska. Wieloletnia praca z uczniami przyniosła wiele sukcesów. W dniu 17 grudnia 2013 roku w Międzyszkolnym Konkursie na Gazetkę Szkolną organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 pod hasłem „Julian Tuwim – Czarodziejski Kondotier Uśmiechu” – I miejsce zajął zespół w składzie K. Wójcik, D. Wojciechowska, D. Wasilewski, Sz. Warchałowski,
K. Ruta, M. Stanik, K. Kalicińska.
W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło działalność Szkolne Koło Caritas
im. Św. Mikołaja. Wolontariusze skupiają się na rozpoznawaniu konkretnych potrzeb w ich najbliższym otoczeniu, szkole i domu, a następnie organizowaniu niezbędnej pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W dniu 9 czerwca 2015 roku nasze koło zwyciężyło w konkursie na najlepiej pracujące szkolne koło Caritas Diecezji Radomskiej
Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, które wpisały się
w tradycję naszej szkoły, w dniu 25 kwietnia 2014 roku zorganizowano I Międzyszkolny Turniej Ekologiczno – Zdrowotny „Czysta Ziemia – Zdrowy Człowiek”. W turnieju wzięło udział 5 szkół, a uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce.
W dniu 23 kwietnia 2015 roku ogłoszono wyniki XX edycji Konkursu
Historycznego „Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”. Katarzyna Urbanelis uczennica klasy VIa została laureatką etapu wojewódzkiego.
W okresie od 18 lutego do 26 marca 2015 roku w naszej szkole
przeprowadzono problemową ewaluację zewnętrzną. Badanie prowadził zespół wizytatorów ds. ewaluacji i objął nim 89 uczniów, 194 rodziców i 36 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Badaniu poddano 3 z 12 obszarów działania szkoły: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Na podstawie zebranych danych oceniono, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomiu spełnia stawiane przed nią wymagania na poziomie B, oznaczającym wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę.


Nasza szkoła jest wyjątkowa nie dlatego, że posiada statystyki, którymi może
pochwalić się przed zwierzchnikami czy innymi szkołami, jest szkołą wyjątkową ponieważ dzieci chcą do niej chodzić oraz pracują w niej oddani swoje pracy nauczyciele. Pomimo trudności z jakimi wciąż boryka się szkoła podąża ona wytrwale do celu będąc coraz lepiej rozpoznawaną w mieście i coraz bardziej szanowaną placówką edukacyjno – wychowawczą.
Pięćdziesięcioletniej historii naszej szkoły nie można zamknąć w datach
i cyfrach, wydarzeniach i nazwiskach. Na podstawie tych danych możemy jedynie stwierdzić, że dzieje naszej szkoły są bogate, barwne i żywe. Mury „piątki” opuściło kilka pokoleń absolwentów, uczyli się w niej dziadkowie, rodzice, a obecnie wnukowie. Należą się serdeczne słowa podziękowania tym wszystkim, którzy w przeszłości i teraz poświęcają swój wysiłek dzieciom. Imiona i trud nauczycieli mogą ulec zapomnieniu, ale zadania stawiane przez patronkę naszej szkoły są
wiecznie żywe.

"Wychowuje się siebie w pracy z drugimi i dla drugich.”
M. Dąbrowska


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego